Doornspijk – Oude Courageweg 2

Je bent nu hier:

VANWEGE DE GROTE BELANGSTELLING IS HET NIET MEER MOGELIJK OM EEN BEZICHTIGING BIJ DEZE WONING IN TE PLANNEN. WANNEER U OP DE RESERVELIJST WILT KOMEN VOOR WANNEER ER WEER EEN PLEK BESCHIKBAAR KOMT OF ALS ER GEEN KOPER GEVONDEN WORDT, KUNT U EEN MAIL STUREN NAAR INFO@VDLINDEMAKELAARDIJ.NL

UNIEK AANBOD!

Gelegen op een idyllische en schitterend vrij gelegen locatie, te midden van de weilanden van het buitengebied in Doornspijk, wordt te koop aangeboden dit RUSTIEKE RIETGEDEKTE VELUWSE BOERDERIJTJE op een perceel van 3.270 m² eigen grond. Dit object, gebouwd in 1926, is één van de weinig overgebleven nog vrij originele Veluwse boerderijtjes en het verkeert bouwkundig in een heel behoorlijke staat, waarbij de oorspronkelijke indeling en details grotendeels bewaard zijn gebleven. De buitenwerkse afmetingen bedragen 8,50 bij 12,20 meter. Toegang tot het achtergelegen perceel weidegrond verloopt thans over het erfperceel. Er is een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een rechtstreekse inrit voor dit perceel weidegrond. Op het erfperceel staan een 2 tal bijgebouwen, nl. een twee-roedige hooiberg van circa 35 m² en een eenvoudige schuur/overkapping van circa 50 m² (asbesthoudende dakplaten). Verder is er op het perceel een bongerd aangelegd met diverse fruitbomen. Voor advies van aanleg en onderhoud kan een beroep worden gedaan op de Stichting Landschapselementen Elburg.

De boerderij is aangesloten op het drukriool van gemeente Elburg, beschikt over een drinkwateraansluiting en over aansluitingen van gas en elektra. Er is geen glasvezelaansluiting of aansluiting op de centrale antenne (CAI). Het dak van de schuur bestaat uit asbesthoudende dakplaten. Verder is er voor zover verkoper bekend geen asbest aanwezig in het object. Verkoper levert geen asbestrapportage. Het risico van de eventuele aanwezigheid van asbest op andere dan genoemde locatie is voor koper. Tevens bevindt zich nabij de boerderij nog een giertank. Deze tank is de laatste jaren niet meer in gebruik.

Verkoper heeft het object tot recente datum permanent verhuurd gehad. Eerst ten behoeve van beperkte agrarische bedrijfsactiviteiten en laatstelijk alleen ten behoeve van woondoeleinden. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn eind jaren negentig beëindigd.

"Ik heb nooit ergens anders willen wonen, dan hier", is een quote van de oud bewoner van deze boerderij. Vanaf zijn geboorte in 1927 bewoonde de heer Doornwaard de woning en gebruikte hij de boerderij als een kleinschalige boerderij met slechts een klein aantal koeien.

Het is de uitdrukkelijke wens van de verkopende stichting om de uitstraling van het geheel (zowel interieur, als ook exterieur en ook qua omgeving) zoveel mogelijk in de oude stijl te behouden. Er wordt dus een volgende eigenaar gezocht die de cultuurhistorische waarde van het opstal en de omgeving hoog in het vaandel heeft. Tevens zijn een aantal zaken belangrijk voor de koper om te weten. De volgende punten worden daarom aan koper opgelegd, welke punten ook onderdeel zullen zijn dan wel opgenomen zullen worden in de koopovereenkomst:

- Gezien bovenstaande wordt aan koper opgelegd dat het verkochte alleen aangewend kan en mag worden voor privé woondoeleinden en eigen gebruik;

- De "Oude Courageweg" betreft een zgn. 'eigen weg' die eigendom is van de verkoper. Koper is zich bewust van het feit dat dit een onverharde weg betreft voor veelal agrarisch verkeer en dat deze weg naar zijn aard niet het gemak en comfort biedt van een normale geasfalteerde of geklinkerde openbare weg. Deze weg wordt door de Stichting op hoofdlijnen onderhouden. De weg wordt niet gestrooid (wintertijd) of bevochtigd (zomertijd). Koper duldt en neemt aan de toestand van deze weg en kan op geen enkele wijze aanspraak maken op en/of beroep doen op de toestand van de weg en het door de Stichting te voeren beleid omtrent het onderhoud van deze weg;

- Er is geen aankomsttitel (eigendomsbewijs) beschikbaar van het object, omdat het 'van oudsher' in eigendom is. Het is verkoper niet bekend dat er bezwarende erfdienstbaarheden op het perceel rusten anders dan dat er sprake is van een inschrijving als gemeentelijk monument;

- Verkoper kan koper niet informeren over de kwaliteit van het object zoals een gebruiker-eigenaar dat zou kunnen. Er is/wordt door verkoper geen vragenlijst ingevuld/ aangeleverd. Verkoper geeft belangstellenden de ruimte tot het onderzoeken van de onroerende zaak, b.v. door het verrichten of laten verrichten van een bouwkundige keuring vóór het uitbrengen van een schriftelijke éénmalige bieding;

- De boerderij heeft een inschrijving als gemeentelijk monument;

- De op de op het perceel aanwezige houtsingels dienen in overeenstemming met de omgeving en de landschappelijke waarden in stand te worden gehouden. De kosten van het in stand houden zijn voor koper;

- Het verkochte wordt aangeboden "as is, where is", dat wil zeggen dat het koper bekend is dat de onroerende zaak meer dan 75 jaar oud is en dat de onroerende zaak deels (grondig) gerenoveerd moet worden. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/verborgen gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare/verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/bestemmingsplanbepalingen e.d. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen om model-tekst van artikel 6.3 van de koopakte door te halen. Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de (feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis, dit voor rekening en risico van koper komt. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig te (laten) onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt. Verkoper staat ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/feiten die aan koper bekend of kenbaar gemaakt zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt;

- Notariaat Van Dijk & De Jongh verzorgt de levering/overdracht van de woning. Voormelde op te leggen bepalingen zullen door het notariaat juridisch worden uitgewerkt middels een ketting-/boetebeding en/of een kwalitatieve verplcihting. In de brochure is een kostenopgave toegevoegd van de overdrachtskosten en kosten van eventuele hypotheekakte;

- Bij koopbelangstelling kunnen gegadigden een éénmalige bieding uitbrengen op een door de makelaar aangeleverd biedingsformulier, inclusief een door de bieder op te stellen "bidbrief"/onderbouwde koopmotivatie en beschrijving van de concrete toekomstplannen met het object;

- Gunning is uitdrukkelijk voorbehouden aan verkoper (het bestuur van de Stichting), waarbij een combinatie van een gepaste invulling van de bestemming en het (voortzetten van het) beoogde gebruik en de geboden prijs en voorwaarden samen de uitgangspunten vormen om over te gaan tot gunning.

Kenmerken

Overdracht

 • StatusBeschikbaar
 • Koopprijs€ 550.000,- k.k.
 • AanvaardingIn overleg

Bouwvorm

 • Soort objectWoonhuis
 • Soort woningWoonboerderij
 • Type woningVrijstaande woning
 • Bouwjaar1926
 • BouwvormBestaande bouw
 • LiggingenAan rustige weg, Vrij uitzicht, Beschutte ligging, Buiten bebouwde kom, In bosrijke omgeving, Landelijk gelegen

Indeling

 • Woonoppervlakte43 m2
 • Perceeloppervlakte3.270 m2
 • Inhoud306 m3
 • Aantal kamers5
 • Aantal slaapkamers2

Kaart

Plattegronden

Video

Panorama

Straatbeeld

Vooraanzicht

Achteraanzicht Links

Achteraanzicht Rechts

Woonkamer

Keuken

Deel

Stel jouw vraag

info@vdlindemakelaardij.nl
0525 68 60 63